Thiếu động lực tăng

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 11/2: