Thông báo mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần ngày 10-07-2024

Chi tiết

EVF dự kiến trình Đại hội cổ đông thay đổi tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài
Theo www.evnfc.vn