Thủy sản, điện, công nghệ vượt đỉnh.....ae tính ntn. đáy 950 chờ hoài

các chuyên gia hô sập về 950 - 2 tuần nay
ssi và nhóm dầu kéo mạnh mẽ tuần trước
nhóm phân bón và cảng theo sau. hồi tố đủ 50% pha giảm
nhóm ngành khác kéo luân phiên
phiên nay break đỉnh có ree, anv, … ae tính sau giờ. chuyên gia bảo bán… mình cứ múc. nhóm nào chưa chạy sẽ chạy

  • đầu tư công
  • xi măng
  • khí
    sẽ phi sớm!