***** Tín hiệu Chân sóng Ngắn hạn: Ngày 01/04/2021 - Tiêu điểm P, BDS

***** Tín hiệu Chân sóng Ngắn hạn: Ngày 01/04/2021 ( Updating 9h:45’’, 10h:35’, 15h:15’,)

Tiêu điểm chân Sóng gần nhất: Ngành BDS, Dầu Khí

https://www.facebook.com/tabayrobot

MUA: Quanh giá Robot ‘(?): Nghi ngờ. Hạn chế tham gia.’

https://www.index.tabaysystem.com/

  • Tabay Robot V1.0: ADS 16.45, AGR 11.75, APG 9.25?, BCM 57.4, BMS 7.5??, BVH 59.5?, CCL 14.1, CVN 10.2??, DIG 27.7, DVP 46.3?, FCM 6.86?, FTS 17.2, HIG 10??, IDC 37.7?, KHP 7.24?, MWG 128.5, NLG 34.9, NRC 24.7, NTL 26.85, NVL 80.5, POW 13.05, PC1 28.05, PSD 16.9, PVG 10.1?, PVS 22.9, PXL 10.4, QNS 42.4?, SAB 178.1, S99 27.7?, SBA 15.8??, SBT 22.05, SCR 8.69, SRA 9.3??, SSI 31.75, SWC 23.2, TAR 22.6?, TVN 14.2?, VCB 95.2, VCG 44.9, VCR 23?, VPS 13.9???,

https://www.tabaysystem.com

  • Tabay Robot V1.1: ACV 73.8?, APF 63.5?, ANV 22.5, BCC 11.5?, BSI 14.5?, BTS 5.8??, C4G 11.3?, CCL 14.1, CEO 12.1?, CIA 13.4?, DBC 58, DS3 6.4??, DXG 23.8, ELC 13.45??, FIC 9.4??, FMC 34.8, FPT 77.9, GAS 89.6, GKM 15.3?, HU1, HU6, HCM 30.9, HOM 5???, HT1 18.3?, ILA 5.6???, ITC 17.45?, KSV 18?, L14 82.5, LCG 15.35, MBB 28.2, NAB 14.8?, NHH 63, NTC 242.6, NTP 35.9?, OCB 24.1?, OIL 14.2?, PET 22.6, PMB 8.1??, POS 17, PPC 24.45, PPS 9.2??, PVB 17.8, PVC 10.3?, PVD 22.45, PVM 24.9, PVT 17.1, SAC 13??, SD5 8.6??, SLS 125?, SIP 188.1, SSI 31.7, TDN 7.9???, TLD 6.5???, TMC 12.7???, TPB 27.75, TRA 71, TTB 6.81???, TYA 16.3?, VJC 129.7, VLB 43.7?, VMC 11.5??, VNM 98, VNR 23.6??, VRG 26.1?, VTP 89.4, VTO 9.29??,

https://www.stock.tabaysystem.com

  • Tabay Robot V1.0.2: BID 42.8, D2D 57.6??, DIG 27.5, DNM 38.7??, HIG 9.7?, IDJ 16?, IVS 8.5?, LCG 15.1?, MSN 88.5, NET 58.2, PAN 27.8?, POW 13?, PSL 26.8?, PTL 5.95??, PVM 24?, PXL 10.4?, SCR 8.6, SRA 9.2??, SSI 31.65, SVT 13.8, TCH 22.5, TCI 7.5, TKC 6.8?, TPB 27.65, UDC 6.71??,

https://www.future.tabaysystem.com

  • Tabay Robot V1.1.2: AGR 11.4, ANV 22.4, APG 9.2, BMS 7.3, BNA 41?, BSI 14.4?, BVH 59.2, BWE 31.6?, CFM 9.7?, DXG 23.65?, FCM 6.79?, FPT 76.6, FTS 17, GIC 24.2??, HAN 14.6?, HCM 30.85, HDB 26.3?, HIG 9.7??, HSG 27.8, IDC 37.4, ITC 17?, IVS 8.5?, KSV 18?, LTG 35??, MBG 7.2?, MBS 22.3, MWG 128.5, NAB 14.8??, NLG 34.5, NRC 24.4??, NTL 26.75?, NVL 80.2?, OIL 13.5??, PC1 27.8??, PHP 16.7??, PNJ 83.8?, POM 16.2, POW 13, PSD 16.1, PVC 10.3??, PVP 14.3?, PVS 22.5?, SBA 15.8??, SBT 21.95?, SJS 38.9, TCH 22.5?, TCI 7.5???, TDN 7.9??, TNA 12.65?, TTB 6.75??, UDJ 13.2??, VCB 94.1, VCG 44.55, VGS 17.4, VND 28.8?,

  • Tabay Robot VSAT:

http://www.index.tabaysystem.com

Phiên bản bổ sung V1.0.2 và V1.1.2 cho riêng TTCK VN.

  • Lưu ý: Giai đoạn này Nhà đầu tư nên đánh nhanh thắng nhanh, canh mua sát hoặc quanh giá và thời điểm Robot báo để hạn chế rủi ro ngắn hạn. Ưu tiên danh mục Chân sóng Ngắn hạn thời điểm thị trường nhiều diễn biến phức tạp.

  • Cách thức sử dụng tín hiệu chân sóng: ( Mua quanh hoặc sát giá Robot)

  • Ngắn hạn: chỉ giải ngân trong ngày báo tín hiệu

  • Trung hạn: chỉ giải ngân các ngày trong tuần báo tín hiệu.

Hạn chế tham gia mua mới vào đầu phiên nếu thị trường tích cực đối với tín hiệu Ngắn hạn hoặc đầu tuần đối với tín hiệu Trung hạn.

Tín hiệu được robot liên tục phát hiện và cập nhật. Nhà đầu tư cần tư vấn điểm mua, bán, nắm giữ cổ phiếu ngắn, trung và dài hạn vui lòng theo dõi các đường dẫn dưới đây.

Xin cảm ơn!

Tín hiệu sớm nhất tại đây:

Tabay Robot Trading System.

https://www.facebook.com/groups/diendanchungkhoandautuvn

Ảnh: Hà Giang

ok bác