***** Tín hiệu Chân sóng Ngắn hạn: Ngày 07/04/2021

***** Tín hiệu Chân sóng Ngắn hạn: Ngày 07/04/2021 ( Updating 10h:15’, 13h:45’, 16h:30’)
https://www.facebook.com/tabayrobot

MUA: Quanh giá Robot ‘(?): Nghi ngờ. Hạn chế tham gia.’

https://www.index.tabaysystem.com/

  • Tabay Robot V1.2: ADG 57.5?, AMS 11.9??, AMV 12.2?, APH 48.8?, APP 7.7?, ASM 15.35?, BWE 31.4??, CIP 8.4??, CMC 6.2??, CRC 12.2??, DGC 70, DTD, DXP 17.5?, 14.4??, FIT 10.9???, HAX 21.65, HII 21?, HKT 6.8??, HNE 13.9?, HT1 18.15?, IJC 27.45, KHP 7.36??, L14 85.3?, MSR 20.9, NTL 27, PDV 5.5???, PET 22.2, PHP 16.3, PHR 58.7, PLC 28.2, PMB 8.3?, PTL 5.95???, PVB 18.3, PTS 9.1?, PVD 22.95, PVO 8.8???, PVT 17.35, PXI 3.71?, PXS 7.56???, PXT 2.8??, SAM 11, SZB 34.8?, SRA 9.3???, TCW 30??, TDT 13.8??, TNS 14.6??, THT 8.1, TMT 8.9??, TVN 14.2, TXM 5.1??, UDJ 13.3, VMC 11.4?, VNP 9.7, VTR 40.6???, VTO 9.25??,

https://www.tabaysystem.com

  • Tabay Robot V1.3: AST 60.5, BCC 11.7?, BMI 25.55?, CTP 6.5???, CVN 10.2???, DBD 45.95?, DC2 15.9??, DID, DMC 54.5?, DTD 36.1?, GEG 18.75??, HAH 23.6, HDG 42.75, HTN 44, HU4 22.3?, IDJ 16.3?, LSS 12.8, NHA 39?, PAS 13.9, POM 16.3, PTB 84.5, PVP 14.5??, PXL 10.5?, SGP 19.1??, SLS 124??, STK 32.6??, TDC 20.5, TLH 11.55, TTG 5.5???, VTD 18.5??,

https://www.stock.tabaysystem.com

https://www.future.tabaysystem.com

  • Tabay Robot V1.0.2:
  • Tabay Robot VSAT:

http://www.index.tabaysystem.com

Phiên bản bổ sung V1.0.2 và V1.1.2 cho riêng TTCK VN.

  • Lưu ý: Giai đoạn này Nhà đầu tư nên đánh nhanh thắng nhanh, canh mua sát hoặc quanh giá và thời điểm Robot báo để hạn chế rủi ro ngắn hạn. Ưu tiên danh mục Chân sóng Ngắn hạn thời điểm thị trường nhiều diễn biến phức tạp.

  • Cách thức sử dụng tín hiệu chân sóng: ( Mua quanh hoặc sát giá Robot)

  • Ngắn hạn: chỉ giải ngân trong ngày báo tín hiệu
  • Trung hạn: chỉ giải ngân các ngày trong tuần báo tín hiệu.
    Hạn chế tham gia mua mới vào đầu phiên nếu thị trường tích cực đối với tín hiệu Ngắn hạn hoặc đầu tuần đối với tín hiệu Trung hạn.

Tín hiệu được robot liên tục phát hiện và cập nhật. Nhà đầu tư cần tư vấn điểm mua, bán, nắm giữ cổ phiếu ngắn, trung và dài hạn vui lòng theo dõi các đường dẫn dưới đây.

Xin cảm ơn!

Tín hiệu sớm nhất tại đây:
Tabay Robot Trading System.