***** Tín hiệu Chân sóng Ngắn hạn: Ngày 25/03/2021

Tabay Robot Trading System

10 giờ ·

***** Tín hiệu Chân sóng Ngắn hạn: Ngày 25/03/2021 ( Updating 9h:50’, 13h:05’, 15h:45’)


https://www.facebook.com/tabayrobot

MUA: Quanh giá Robot ‘(?): Nghi ngờ. Hạn chế tham gia.’

https://www.index.tabaysystem.com/

  • Tabay Robot V1.0: DNM 38??, DPR 48.95??, DSG 5.6???, EBS 9.5???, GAS 89??, HAS 10.2??, KSH 2???, PFL 3.5???, SBA 15.8??, SGT 15.7?, TTA 15.2?,

https://www.tabaysystem.com

  • Tabay Robot V1.1: APS 8.4??, BSR 16.1??, EIB 18.3?, EIN 18.5??, HHG 2.4???, L14 85.2??, LCM 1.6???, LDG 7.78??, LIG 7.9??, MPT 2.7???, PHC 11.95?, PVL 2.7???, QBS 2.94???, SD6 4.3???, STH 11.5??, TVC 11.7??, VC3 16.6??, VE9 2.3???, VCS 88.6?, VID 10??, VKC 7.4???, XMC 12.3,

https://www.stock.tabaysystem.com

Tabay Robot V1.1.2:

https://www.future.tabaysystem.com

  • Tabay Robot V1.0.2:

  • Tabay Robot VSAT:

http://www.index.tabaysystem.com

Phiên bản bổ sung V1.0.2 và V1.1.2 cho riêng TTCK VN.

  • Lưu ý: Giai đoạn này Nhà đầu tư nên đánh nhanh thắng nhanh, canh mua sát hoặc quanh giá và thời điểm Robot báo để hạn chế rủi ro ngắn hạn. Ưu tiên danh mục Chân sóng Ngắn hạn thời điểm thị trường nhiều diễn biến phức tạp.

  • Cách thức sử dụng tín hiệu chân sóng: ( Mua quanh hoặc sát giá Robot)

  • Ngắn hạn: chỉ giải ngân trong ngày báo tín hiệu

  • Trung hạn: chỉ giải ngân các ngày trong tuần báo tín hiệu.

Hạn chế tham gia mua mới vào đầu phiên nếu thị trường tích cực đối với tín hiệu Ngắn hạn hoặc đầu tuần đối với tín hiệu Trung hạn.

Tín hiệu được robot liên tục phát hiện và cập nhật. Nhà đầu tư cần tư vấn điểm mua, bán, nắm giữ cổ phiếu ngắn, trung và dài hạn vui lòng theo dõi các đường dẫn dưới đây.

Xin cảm ơn!

Tín hiệu sớm nhất tại đây:

Tabay Robot Trading System.


https://www.facebook.com/groups/diendanchungkhoandautuvn

Ảnh: Hồ Tây