***** Tín hiệu Chân sóng Ngắn hạn: Ngày 28/04/2021

***** Tín hiệu Chân sóng Ngắn hạn: Ngày 28/04/2021 ( Updating 9h:45’, 10h:15’, 10h:30’, 13h:45’, 14h:15’, 15h:30’, )

https://www.facebook.com/tabayrobot

MUA: Quanh giá Robot ‘(?): Nghi ngờ. Hạn chế tham gia.’

  • Tabay Robot V1.4: AAA 16.6?, ABB 16.2?, ACB 33.4, CKG 15.2, DGC 68.5, GDT 49.35, HLD 30, HAH 24.3, IMP 72, ITD 12.4, ITQ 6.3???, MBB 29.6?, MCO 3.6???, NLG 34.55, NSH 8.2???, SMC 30.75?, TDG 4.18???, TTF 7.53??, VGC 33.35, VHM 100?, VNP 9.9???,

https://www.index.tabaysystem.com/

  • Tabay Robot V1.5: ACM 3.3???, CSM 17.7, DAH 7.51???, GEX 25.65?, KHB 3.2???, LCM 2.6???, NHH 61?, ORS 19.6??, VND 34.9??, VTV 6.8???, WSB 51.7?,

https://www.tabaysystem.com

  • Tabay Robot V1.6: ACV 72?, ASG 34.6, BFC 20.7, HHG 4.9???, KLB 23.5??, NKG 25.25?, PC1 25.25, S99 23.2, SIP 167?, SJS 46.25??, SPI 17.7???, TCI 9.8???, TCM 113.1??, VCI 62.5, VCR 22, VSC 49.6?,

https://www.stock.tabaysystem.com

  • Tabay Robot V1.9: AAV 14.3, ABC 15.1, ANV 21.25, BMP 58.6, CAP 56.3, CVN 9.5?, DPM 18.5, EIB 25.3??, GHC 30, GMD 33.25, GVR 24.1, HAX 23.8?, HDB 26.7?, IJC 25.2, IDV 66.8, KOS 25.8??, MHC 10.65??, OCB 22.7, PPH 24.4, PTB 81.1, SAB 166.7?, TVC 14??, VC7 14.9?, VHC 35.95,

https://www.future.tabaysystem.com

  • Tabay Robot VSAT:

http://www.index.tabaysystem.com

  • Lưu ý: Giai đoạn này Nhà đầu tư nên đánh nhanh thắng nhanh, canh mua sát hoặc quanh giá và thời điểm Robot báo để hạn chế rủi ro ngắn hạn. Ưu tiên danh mục Chân sóng Ngắn hạn thời điểm thị trường nhiều diễn biến phức tạp.

  • Cách thức sử dụng tín hiệu chân sóng: ( Mua quanh hoặc sát giá Robot)

  • Ngắn hạn: chỉ giải ngân trong ngày báo tín hiệu

  • Trung hạn: chỉ giải ngân các ngày trong tuần báo tín hiệu.

Hạn chế tham gia mua mới vào đầu phiên nếu thị trường tích cực đối với tín hiệu Ngắn hạn hoặc đầu tuần đối với tín hiệu Trung hạn.

Tín hiệu được robot liên tục phát hiện và cập nhật. Nhà đầu tư cần tư vấn điểm mua, bán, nắm giữ cổ phiếu ngắn, trung và dài hạn vui lòng theo dõi các đường dẫn dưới đây.

Xin cảm ơn!

Tín hiệu sớm nhất tại đây:

Tabay Robot Trading System.

https://facebook.com/groups/diendanchungkhoandautuvn

Ảnh: Yên Bái

Có thể là hình ảnh về núi và thiên nhiên