***** Tín hiệu Chân sóng Ngắn hạn: Ngày 30/03/2021

***** Tín hiệu Chân sóng Ngắn hạn: Ngày 30/03/2021 ( Updating 9h:45’, 10h:45’, 14h:30’, 16h:00’ )

https://www.facebook.com/tabayrobot

MUA: Quanh giá Robot ‘(?): Nghi ngờ. Hạn chế tham gia.’

https://www.index.tabaysystem.com/

  • Tabay Robot V1.0: APC 23.3?, BKG 11.05?, BVB 13.1?, BVS 22.1?, BWE 30.85, CI5 5.6?, CTF 18.85?, DCL 28.3?, DPR 49?, DXG 23.85?, DXP 17.4?, FIT 10.9?, HAN 14.4??, HDB 25.85?, HII 21.75?, HND 20.2?, HSG 27.45?, ITC 17.05?, KOS 24.3?, LTG 34.4?, MFS 31.1?, MHC 7.8?, PAN 27.8?, PC1 27.8?, PSL 26.8?, QCG 8.95??, SJS 38.6, TCB 39.45?, TCH 22.2?, TDT 14.2??, TIG 8.7??, TKC 6.8??, VGC 33.9,

https://www.tabaysystem.com

  • Tabay Robot V1.1: AAA 16.2?, ABB 14.3?, ACB 32.75?, AGM 13.7?, BIC 21.75?, BKG 11.05?, BVB 13.1?, C32 28.6?, C4G 11.4?, CCI 16.2??, DCL 28.3?, DHC 81.7?, DQC 23.85??, DS3 6.5???, EVS 12.9?, EVF 10.5??, FCN 14.35?, GMD 32.8?, HAH 24.6?, HBS 5.8???, HHS 6.7???, HMC 11.9?, HSI 3???, ITA 6.82??, JVC 5.23???, KLB 17.9?, LIX 61?, LCM 1.7???, MBB 27.95?, MDF 7.7??, MHC 7.88??, MSH 49.65?, MSN 85.4, NBC 7.2?, NCT 71??, NDX 9??, NTP 36??, NVL 79.9?, PLP 10.9?, PSI 7.1??, PXT 2.8???, SBS 7.2??, SDT 6.5???, SHI 14.8?, SJS 39, TAR 22.7?, TCL 30.5?, TDH 7.5??, THG 77.3, TLD 6.46??, TLH 10.8?, TV2 58.1?, TVC 11.8?, VIB 44?, VND 29.05?, VRC 10.3??, VTO 9.23??,

https://www.stock.tabaysystem.com

  • Tabay Robot V1.0.2: AAS 8.3??, ABC 17.1??, AGR 11.3??, AMV 11.9??, APC 23.1?, AST 59.5??, BIC 21.1?, BSI 14.1??, BVB 12.9??, BWE 30?, CNG 23.5??, CTF 18.8?, CTS 15.7??, CVN 10.2??, DCL 27.8??, DVP 46.1??, FTS 17??, GEX 22.35?, HAC 7.5??, HCM 29.95?, HDA 9.4??, HII 20.5??, HUB 25.7?, ICT 22.55?, IDI 6.68??, ITA 6.57???, ITC 16.6??, JVC 4.9???, KLB 17.7??, KOS 24.2?, MHC 7.6??, MWG 129?, NAB 14.4??, NLG 33.8, NTP 35.9??, OGC 7.1??, PHP 16.4??, PLC 27.5??, PLP 10.2??, PLX 55.4??, PSD 16??, PVD 21.7??, PSL 26.8, PVT 16.8??, PXS 7.27??, PXT 2.7??, QCG 8.66???, SBA 15.75??, SBT 21.7??, SDD 3.1???, SGN 69.3??, SJD 17.1??, SMB 42?, SRF 13.1?,TA9 11.5??, TAR 22.5??, TDT 13.5??, TKC 6.8?, VGT 17.7??,

https://www.future.tabaysystem.com

  • Tabay Robot V1.1.2: ACB 32.4??, AGM 13.45??, AMS 11.8??, ASP 7.25??, BKG 10.9??, BVS 21.9??, C32 27.7??, CDN 27.7??, CMG 35.65?, D11 27??, DAG 7?, DDV 12.5??, DGT 25.6?, DHM 9.98??, DXP 17??, FCN 13.9?, GIL 69?, GMD 32.6??, HAH 24.35??, HHS 6.48???, HMC 17.6??, HND 20.1??, HPG 46.15?, HT1 17.95?, HTN 43.9??, KHP 7.2??, LPB 15.85??, MBB 27.5??, MSH 48.35??, NBC 7.1??, NVB 14.5??, PAN 27.2??, PNJ 84.3?, PVP 14.4??, SBS 6.8???, SFI 38.5??, SHS 27.5??, SRB 1.7???, STB 18.9?, TAC 50.3??, TCB 39.15??, TCT 31.65??, TDG 3.44???, TIG 8.5?, TKC 6.8?, TLD 6.3??, TMP 40.05?, TNI 3.64???, VBB 12.9??, VFS 8.4???, VGC 33.75?, VGG 49.1?, VND 28.8??, VOC 25??, VPI 35.1???, VTO 9.06??,

  • Tabay Robot VSAT:

http://www.index.tabaysystem.com

Phiên bản bổ sung V1.0.2 và V1.1.2 cho riêng TTCK VN.

  • Lưu ý: Giai đoạn này Nhà đầu tư nên đánh nhanh thắng nhanh, canh mua sát hoặc quanh giá và thời điểm Robot báo để hạn chế rủi ro ngắn hạn. Ưu tiên danh mục Chân sóng Ngắn hạn thời điểm thị trường nhiều diễn biến phức tạp.

  • Cách thức sử dụng tín hiệu chân sóng: ( Mua quanh hoặc sát giá Robot)

  • Ngắn hạn: chỉ giải ngân trong ngày báo tín hiệu
  • Trung hạn: chỉ giải ngân các ngày trong tuần báo tín hiệu.

Hạn chế tham gia mua mới vào đầu phiên nếu thị trường tích cực đối với tín hiệu Ngắn hạn hoặc đầu tuần đối với tín hiệu Trung hạn.

Tín hiệu được robot liên tục phát hiện và cập nhật. Nhà đầu tư cần tư vấn điểm mua, bán, nắm giữ cổ phiếu ngắn, trung và dài hạn vui lòng theo dõi các đường dẫn dưới đây.

Xin cảm ơn!

Tín hiệu sớm nhất tại đây:
Tabay Robot Trading System.

Ảnh:
[​IMG]

“Nothing is impossible!”
[​IMG]
Tabay Robot Trading System.

Tín hiệu sớm nhất tại đây:
Tabay Robot Trading System.