***** Tín hiệu Chân sóng Ngắn hạn: Ngày 30/3/03/2021

***** Tín hiệu Chân sóng Ngắn hạn: Ngày 30/3/03/2021 ( Updating 29/3: 9h:45’, 10h:15’, 10h:45’, 12h:00’, 14h:00’, 16h:00’ )

https://www.facebook.com/tabayrobot

MUA: Quanh giá Robot ‘(?): Nghi ngờ. Hạn chế tham gia.’

https://www.tabaysystem.com

  • Tabay Robot V1.0.2: AAS 8.3??, ABC 17.1??, AGR 11.3??, BIC 21.1?, BSI 14.1??, BVB 12.9??, BWE 30?, CNG 23.5??, CTS 15.7??, CVN 10.2??, DCL 27.8??, DVP 46.1?, FTS 17??, GEX 22.35?, HAC 7.5??, HII 20.5??, IDI 6.68??, ITC 16.6??, JVC 4.9???, KLB 17.7??, KOS 24.2?, MHC 7.6??, MWG 129.3?, NAB 14.4??, NLG 33.8, NTP 35.9??, OGC 7.1??, PHP 16.4??, PLC 27.7??, PLP 10.2??, PLX 55.6??, POB 15.8??, POS 17??, PSD 16.1??, PVD 21.7??, PXS 7.27??, PXT 2.7??, QCG 8.66???, SBA 15.75??, SBT 21.7??, SDD 3.1???, SGN 69.3??, SJD 17.1??, SNZ 34.5??, TAR 22.5??, TDT 13.5??, VGT 17.7??, VJC 130.5??, VRG 26.3??,
  • Tabay Robot V1.1.2: ACB 32.4??, AMS 11.8??, ASP 7.25??, CMG 35.65?, D11 27??, DAG 7?, DDV 12.5??, DGC 17.1??, DGT 29?, DHM 9.98??, FCN 13.9?, GIL 69?, GMD 32.6??, HAH 24.35??, HFB 9.2??, HHS 6.48???, HMC 17.6??, HPG 46.15?, HT1 17.95?, HTN 43.9??, ITA 6.57??, ICT 22.65??, KHP 7.2??, LPB 15.85??, MBB 27.5??, MSH 48.35??, NVB 14.5??, PNJ 84.3?, PVP 14.4??, SBS 6.8???, SFI 38.5??, SHS 27.5??, SRB 1.7???, STB 18.9?, TAC 50.3??, TCT 31.65??, TDG 3.44???, TLD 6.3??, TMP 40.05?, TNI 3.64???, UDJ 13.1??, VBB 12.9??, VFS 8.4???, VGG 49.1?, VND 28.8??, VOC 25??, VPI 35.1???, VTO 9.06??,

  • Tabay Robot VSAT:

http://www.index.tabaysystem.com

Phiên bản bổ sung V1.0.2 và V1.1.2 cho riêng TTCK VN.

  • Lưu ý: Giai đoạn này Nhà đầu tư nên đánh nhanh thắng nhanh, canh mua sát hoặc quanh giá và thời điểm Robot báo để hạn chế rủi ro ngắn hạn. Ưu tiên danh mục Chân sóng Ngắn hạn thời điểm thị trường nhiều diễn biến phức tạp.

  • Cách thức sử dụng tín hiệu chân sóng: ( Mua quanh hoặc sát giá Robot)

  • Ngắn hạn: chỉ giải ngân trong ngày báo tín hiệu

  • Trung hạn: chỉ giải ngân các ngày trong tuần báo tín hiệu.

Hạn chế tham gia mua mới vào đầu phiên nếu thị trường tích cực đối với tín hiệu Ngắn hạn hoặc đầu tuần đối với tín hiệu Trung hạn.

Tín hiệu được robot liên tục phát hiện và cập nhật. Nhà đầu tư cần tư vấn điểm mua, bán, nắm giữ cổ phiếu ngắn, trung và dài hạn vui lòng theo dõi các đường dẫn dưới đây.

Xin cảm ơn!

Tín hiệu sớm nhất tại đây:

Tabay Robot Trading System.

https://www.facebook.com/groups/diendanchungkhoandautuvn

Ảnh:

1 Likes