***** Tín hiệu Chân sóng Ngắn hạn: Ngày 5/5/2021

***** Tín hiệu Chân sóng Ngắn hạn: Ngày 5/5/2021 ( Updating 10h:30’, 10h:45’, 11h:00’, 15h:30’ )

https://www.facebook.com/tabayrobot

MUA: Quanh giá Robot ‘(?): Nghi ngờ. Hạn chế tham gia.’

  • Tabay Robot V1.4: APS 10.3?, ART 9.1?, CDO 2.8???, CLC 37.9?, DGW 116.9, FTS 17.3, GDT 50.8?, GMD 33.9, HID 5?, HMH 11.8?, HPX 33.9, HSL 7.17?, IBC 23.6?, IMP 72.1?, MSB 21.7, NAB 16.5?, PVV 2.8???, RDP 10.1?, ROS 6???, REE 52.1, SSI 32.95, STK 32.05?, TDG 4.05???, TDN 8.4??, TNS 5.6???, TPB 28, TVN 14.5, VCI 62, VEF 134,

https://www.index.tabaysystem.com/

  • Tabay Robot V1.5: ABB 16.9, ACV 70.5, ANV 22, BCM 55.5, CKV 13.8???, GEX 26.25, HCM 31.35, HDB 27.3, HDG 39.2, HHG 4.7???, HMH 11.8?, HPX 33.9, IDV 71.4, KLB 23.8??, PAS 13.8??, PVT 16.4, RDP 10.1?, SIP 175?, TGG 4???, TVD 8.3?, VC7 14.8, VCB 99.1?, VGS 21.2, VIC 133.6?, VTP 80?,

https://www.tabaysystem.com

  • Tabay Robot V1.6: AAT 16.25???, AAV 14.5, AFX 13.1??, BID 41.5, BMI 27.3?, BMP 59, BSR 14.4, CTI 16.6, CSM 18?, DAH 7.92???, DGT 20.2??, DPG 35.95?, FIT 10.45??, GAS 84, GHC 30.5?, GVR 25, HAP 12.6, HDC 40.4, IJC 25.65, KSB 28, MAC 6.6?, MBS 23.3, MWG 139.2?, NAG 6.9?, OCB 23.3, PC1 25.5, PET 20.5, PLP 9.99?, POM 180.5?, PVB 15.4, RIC 20.4???, SD5 8.6?, SWC 26.6, TCH 22.5, TCI 9.9???, TVC 13.7??, VCI 62, VCS 89.4, VOC 25?, VTJ 4.4?

https://www.stock.tabaysystem.com

  • Tabay Robot V1.9: AAS 8.4?, ACC 15.15, AGR 10.7?, AMD 7.04???, APC 22?, APG 8.93?, APS 10.3??, ASP 6.7?, BFC 21.3, BVB 13.4?, BTS 6.1???, BWE 28.8, BVS 20.5, C4G 9.9, C47 12, CEO 9.9, CKG 15.2?, CMG 34, CNG 21.6, CRC 10.3, CSV 27, CTS 14.5, DBC 53.2, DCM 15.85, DHC 91.5, DIG 27.15, DPM 18.55, DRH 10.25, DVN 16.3, EIB 26.2??, FCN 12.05, FID 3.8???, FRT 27, FMC 31.1, HT1 16.3, HTI 16.7, HUT 5.9??, ICT 19.15?, IDC 32.6, IVS 9.2?, KDC 50.8?, KMR 3.76???, KSH 2.7??, KVC 3.2??, LCG 13.1, LIX 57, MBG 7.4?, MCM 54.5, NCT 71.1?, NTL 24, PET 20.5, OIL 12.3, PFL 3.6??, PGC 16.75, PGS 18.4, PLX 50.2, PLC 24.5, POW 12.15, PVB 15.4, PV2 3.5?, PVC 9.5, PVD 19.1, PVP 13.2, PVO 6.9??, PVS 19.9, PVT 16.4, PXS 6.6?, SAM 10.4, SBS 7.3??, SD6 4.3??, SGB 13.2??, SGP 16.7, SGT 15.6??, SJD 17.2??, SHS 27.5, SVN 4.8?, SZC 33.9, TA9 10.9, TCD 12.9, TC6 5.2??, TDG 4.05???, TDM 27.3, THT 8.4?, VCR 21.8?, VDS 13.7, VEA 40.8, VHG 2.9???, VOS 3.67?, WSS 7.2??,

https://www.future.tabaysystem.com

  • Tabay Robot VSAT:

http://www.index.tabaysystem.com

  • Lưu ý: Giai đoạn này Nhà đầu tư nên đánh nhanh thắng nhanh, canh mua sát hoặc quanh giá và thời điểm Robot báo để hạn chế rủi ro ngắn hạn. Ưu tiên danh mục Chân sóng Ngắn hạn thời điểm thị trường nhiều diễn biến phức tạp.

  • Cách thức sử dụng tín hiệu chân sóng: ( Mua quanh hoặc sát giá Robot)

  • Ngắn hạn: chỉ giải ngân trong ngày báo tín hiệu

  • Trung hạn: chỉ giải ngân các ngày trong tuần báo tín hiệu.

Hạn chế tham gia mua mới vào đầu phiên nếu thị trường tích cực đối với tín hiệu Ngắn hạn hoặc đầu tuần đối với tín hiệu Trung hạn.

Tín hiệu được robot liên tục phát hiện và cập nhật. Nhà đầu tư cần tư vấn điểm mua, bán, nắm giữ cổ phiếu ngắn, trung và dài hạn vui lòng theo dõi các đường dẫn dưới đây.

Xin cảm ơn!

Tín hiệu sớm nhất tại đây:

Tabay Robot Trading System.

https://facebook.com/groups/diendanchungkhoandautuvn

Ảnh: Lào Cai

[IMG]

1 Likes