***** Tín hiệu Chân sóng Trung hạn: Tuần 08-12/03/2021, 10/3

***** Tín hiệu Chân sóng Trung hạn: Tuần 08-12/03/2021 ( Updating… 8/3, 10/3, )

MUA: ‘(?): Nghi ngờ. Tham gia hạn chế hoặc bỏ qua.’

  • Tabay Robot V1.0: BTS 4.2, CMG 33.6, CVN 10.3, DAG 6.74, DAH 4.36?, DC4 11.4, HAG 4.8?, HIG 9.5?, ICT 21.35?, NAB 14.3?, NST 8.4?, OGC 7.11?, PSB 6.9, PTL 5.8, SD2 5.6, SJM 1.9??, SRA 9.2, TC6 4.7, VC3 16.4?, VNB 13,


https://www.facebook.com/tabayrobot/

  • Tabay Robot V1.1: APC 22.5, BIC 20.55, BSA 13.1?, BVB 12.9, CMT 8.7?, CLH 19.1?, CRE 24.6?, CTD 72.5, CTI 15.2, DAG 6.7, GEG 17.45?, HAG 4.8?, HAR 5.1?, HCC 10?, HNI 38, HTM 12, ITA 6.54??, ITC 16.8?, KLB 17?, LDG 7.42?, LUT 5.3?, NAB 14.3?, NDX 8.2, OGC 7.11, OCH 7.2, PDB 8.2?, PGC 19.5, PGV 18??, PSB 6.9, PSP 7.3?, PTL 5.8??, SCJ 3.6??, SEA 23.9?, SKG 11.9?, SRA 9.2?, TC6 4.7?, TTZ 3?, VCI 52.8?, VEC 9.9?, VFS 8.1?, VTB 11.9??,

https://www.tabaysystem.com

  • Tabay Robot VSAT:

http://www.phaisinh.tabaysystem.com

  • Lưu ý: Giai đoạn này Nhà đầu tư nên đánh nhanh thắng nhanh, canh mua sát hoặc quanh giá và thời điểm Robot báo để hạn chế rủi ro. Ưu tiên danh mục Chân sóng Ngắn hạn thời điểm thị trường nhiều diễn biến phức tạp.

  • Cách thức sử dụng tín hiệu chân sóng: ( Mua quanh hoặc sát giá Robot)

  • Ngắn hạn: chỉ giải ngân trong ngày báo tín hiệu

  • Trung hạn: chỉ giải ngân các ngày trong tuần báo tín hiệu.

Hạn chế tham gia mua mới vào đầu phiên nếu thị trường tích cực.

Tín hiệu vẫn luôn được robot phát hiện và cập nhật. Nhà đầu tư cần tư vấn điểm mua, bán, nắm giữ cổ phiếu ngắn, trung và dài hạn vui lòng comment bên dưới hoặc inbox.

Xin cảm ơn!

Tín hiệu sớm nhất tại đây:

Tabay Robot Trading System.

https://www.tabaysystem.com

http://www.phaisinh.tabaysystem.com


https://www.facebook.com/groups/diendanchungkhoandautuvn

1 Likes