***** Tín hiệu Chân sóng Trung hạn: Tuần 15-19/03/2021 ( Updating.... 15/3, )

***** Tín hiệu Chân sóng Trung hạn: Tuần 15-19/03/2021 ( Updating… 15/3, )


https://www.facebook.com/tabayrobot

MUA: ‘(?): Nghi ngờ. Tham gia hạn chế hoặc bỏ qua.’

https://www.index.tabaysystem.com/

  • Tabay Robot V1.0: MAC 6, SGB 13.2??, TNH 28??, VCX 7??,

https://www.tabaysystem.com

  • Tabay Robot V1.1: BDT 22.8?, FIR 26.4?, FIC 8.5, HAG 5.06?, ISH 16?, MLS 44.5?, KPF 12.9, SID 15.7??, SJM 2.2?, SMA 8.54, SZB 35.5

https://www.stock.tabaysystem.com

  • Tabay Robot VSAT:

http://www.future.tabaysystem.com

  • Lưu ý: Giai đoạn này Nhà đầu tư nên đánh nhanh thắng nhanh, canh mua sát hoặc quanh giá và thời điểm Robot báo để hạn chế rủi ro ngắn hạn. Ưu tiên danh mục Chân sóng Ngắn hạn thời điểm thị trường nhiều diễn biến phức tạp.

  • Cách thức sử dụng tín hiệu chân sóng: ( Mua quanh hoặc sát giá Robot)

  • Ngắn hạn: chỉ giải ngân trong ngày báo tín hiệu

  • Trung hạn: chỉ giải ngân các ngày trong tuần báo tín hiệu.

Hạn chế tham gia mua mới vào đầu phiên nếu thị trường tích cực đối với tín hiệu Ngắn hạn hoặc đầu tuần đối với tín hiệu Trung hạn.

Tín hiệu được robot liên tục phát hiện và cập nhật. Nhà đầu tư cần tư vấn điểm mua, bán, nắm giữ cổ phiếu ngắn, trung và dài hạn vui lòng theo dõi các đường dẫn dưới đây.

Xin cảm ơn!

Tín hiệu sớm nhất tại đây:

Tabay Robot Trading System.


https://www.facebook.com/groups/diendanchungkhoandautuvn

Ảnh: Tàu cao tốc đóng bởi công ty Z189


Có thể là hình ảnh về thủy vực