***** Tín hiệu Chân sóng Trung hạn: Tuần 5-9/4/2021

***** Tín hiệu Chân sóng Trung hạn: Tuần 5-9/4/2021 ( Updating… 7/4, 9/4)

https://www.facebook.com/tabayrobot

MUA: ‘(?): Nghi ngờ. Tham gia hạn chế hoặc bỏ qua.’

https://www.index.tabaysystem.com/

  • Tabay Robot V1.2: AGF 4.3?, APG 9.61, ASM 15.35??, BMP 59.2?, CHP 18.6, DAS 13.8?, DHD 25.8??, FDC 12.2, HD6 10.5???, HD8 8???, HEJ 22.3, IFS 17.3, KDH 30.45??, KSD 4.3???, LHG 33.1??, MSR 20.2??, MTP 11.1???, PMB 8.2?, POS 16.7??, RCD 5.9???, SAM 10.85?, SDA 4?, SDH 0.7???, SDK 32??, SHP 22.05, TL4 8.4??, TNA 12.85?, TSD 4.4??, VCB 97.5??, VCG 47.2?, VE3 7.9???, VEC 10???, VSF 7.2?,

https://www.tabaysystem.com

  • Tabay Robot V1.3: AIC 15.7???, APH 48.25??, CDC 15.65, CFC 10.5, CKG 15?, CLC 38.1??, CMX 15.5?, DIH 12.6?5?, FIT 10.6?, HDO 0.7???, INN 30?, KBC 37.95??, L44 0.8??, LDP 9.9??, LM7 4.1???, MIG 16.6??, NBP 13.6??, POS 16.7??, PPC 26.3, PVI 32.3?, PVT 17.1??, PXT 2.7???, RIC 24.8???, SJE 16.8?, STL 0.9???, TMB 15.1?, TSD 4.4??, TTA 15.1??, UNI 13.1???, VC5 1???, VJC 131.4??, VNP 9.5???, VPA 3???, VRE 34.2?, VSN 28???

https://www.stock.tabaysystem.com

  • Tabay Robot VSAT:

http://www.future.tabaysystem.com

  • Lưu ý: Giai đoạn này Nhà đầu tư nên đánh nhanh thắng nhanh, canh mua sát hoặc quanh giá và thời điểm Robot báo để hạn chế rủi ro ngắn hạn. Ưu tiên danh mục Chân sóng Ngắn hạn thời điểm thị trường nhiều diễn biến phức tạp.

  • Cách thức sử dụng tín hiệu chân sóng: ( Mua quanh hoặc sát giá Robot)

  • Ngắn hạn: chỉ giải ngân trong ngày báo tín hiệu

  • Trung hạn: chỉ giải ngân các ngày trong tuần báo tín hiệu.

Hạn chế tham gia mua mới vào đầu phiên nếu thị trường tích cực đối với tín hiệu Ngắn hạn hoặc đầu tuần đối với tín hiệu Trung hạn.

Tín hiệu được robot liên tục phát hiện và cập nhật. Nhà đầu tư cần tư vấn điểm mua, bán, nắm giữ cổ phiếu ngắn, trung và dài hạn vui lòng theo dõi các đường dẫn dưới đây.

Xin cảm ơn!

Tín hiệu sớm nhất tại đây:

Tabay Robot Trading System.

Ảnh: Lai Châu

Có thể là hình ảnh về đường