-TNG - Vượt đỉnh!

Tính riêng tháng 12, doanh thu tiêu thụ toàn Công ty đạt 468 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ năm 2020. Lũy kế cả năm 2021, tổng doanh thu của Công ty đạt 5.445 tỷ đồng, hoàn thành 113% kế hoạch năm và tăng 22% so với cùng kỳ năm 2020. Như vậy, tính riêng quý 4/2021, TNG đạt 1.365 tỷ đồng doanh thu, tăng 43% so với cùng kỳ năm trước.

Khuyến nghị: Mua giá 33.3 ngày 15/12
Trạng thái: nắm giữ