Tóm tắt bộ lọc cổ phiếu invest24h

Tóm tắt bộ lọc cổ phiếu invest24h ngày 29/06/2022

  1. Chỉ số Vnindex

Xu hướng ngắn hạn: Trung lập

Xu hướng trung hạn: Xu hướng giảm

Mô hình giá: Mô hình nêm

Mô hình nến: Trung lập

Sức mạnh xu hướng: 5/10

Sức mạnh giá: 58/100

Tâm lý: Trung lập

Vùng giá:

Cảnh báo: Có thể bắt đáy

Đường MA: MA5- tăng, MA20- giảm, MA50- giảm

RSI: Trung lập

MACD: >0 và Macd cắt lên tín hiệu

ADX: Mạnh

  1. Cổ phiếu:

I24-Break:

Tích lũy ngắn hạn: ddg, dhc, gkm, mwg, pdr, qns, sab, vnm

Tạo đáy:

Xu hướng mạnh ngắn hạn: ctf, eib, fir, kdc, pnj, bid, bvh, hag, vjc

Xu hướng mạnh trung hạn: vpi, mpc, kdc, vsh, bsr, vgc, dgc, pnj,

(giá+khối lượng) tăng mạnh: flc,tsc

RSI Quá bán: vpg, vic, hmc

Tín hiệu MACD: vhg, tsc, fit, vnd, vgs, nlg, ldg, mbb, lhg, plc, dlg, c4g,ipa, aps, vcg, ijc, hhv,psh, ceo, dig, ckg, dpg, idj

Các chỉ tiêu khác vui lòng xem chi tiết tại bảng lọc cổ phiếu invest24h

Lưu ý: Thông tin trên mang tính chất tham khảo miễn phí, chúng tôi không chịu trách nhiệm về quyết định mua bán từ thông tin này

1 Likes

Tóm tắt bộ lọc cổ phiếu invest24h ngày 30/06/2022

  1. Chỉ số Vnindex

Tăng giảm giá: -1.68%

Tăng giảm khối lượng: +5.21%

Biến động giá tuần: 2.75%

Biến động giá tháng: 11.86%

Xu hướng ngắn hạn: Trung lập

Xu hướng trung hạn: giảm

Mô hình giá: Mô hình nêm

Tâm lý: Trung lập

Mô hình nến:

Sức mạnh xu hướng: 4/10

Sức mạnh giá: 60/100

Vùng giá:

Đường MA: MA5- giảm, MA20- giảm, MA50- giảm

RSI: Trung lập

MACD: >0 Tăng

ADX: Mạnh

Dòng tiền Vào/Ra: 0.79

  1. Cổ phiếu:

I24-Break:

Tích lũy ngắn hạn: ACB, DDG, DHC, FIR, GKM, HPX, KDH, MWG, PDR, QNS, SAB,SSH, VNM

Tạo đáy: CSV

Xu hướng mạnh ngắn hạn: CTF, PNJ, VNM, BID, CTG, FTS, GEG, KDC

Xu hướng mạnh trung hạn: VPI, MPC, KDC, VSH, VGC, BSR, DGC

Đột biến giá+khối lượng: CSV, FTS, GIL

RSI Quá bán: VIC, HMC, VPG

Tín hiệu MACD: VPG, QTP, GEG, VGT, PET, QNS, TCM, PAS, CRE, C4G

Top dòng tiền vào: SBT, HDA, DRC, DBD, PAS

Breakout:

Chân sóng:

Các chỉ tiêu khác vui lòng xem chi tiết tại bộ lọc cổ phiếu invest24h

Lưu ý: Thông tin trên mang tính chất tham khảo miễn phí, chúng tôi không chịu trách nhiệm về quyết định mua bán từ thông tin này

Tóm tắt bộ lọc cổ phiếu invest24h ngày 01/07/2022

  1. Chỉ số Vnindex

Tăng giảm giá: +0,11%

Tăng giảm khối lượng: +12,6%

Biến động giá tuần: 1,71%

Biến động giá tháng: 11.86%

Xu hướng ngắn hạn: xu hướng giảm

Xu hướng trung hạn: Xu hướng giảm

Mô hình giá: Mô hình nêm

Tâm lý: Hoảng loạn

Mô hình nến:

Sức mạnh xu hướng: 4/10

Sức mạnh giá: 61/100

Vùng giá:

Cảnh báo: Có thể bắt đáy

Đường MA: MA5- giảm, MA20- giảm, MA50- giảm

RSI: Trung lập

MACD: Tăng

ADX: Mạnh

Dòng tiền Vào/Ra: 1.09

  1. Cổ phiếu:

I24-Break:

Tích lũy ngắn hạn: ACB, DDG, HPX, KDH, PDR, QNS, SAB, SSH, VRE

Tạo đáy: CTR

Xu hướng mạnh ngắn hạn: BID, CTF, CTG, FTS, HCM, OGC, SBT, TNH

Xu hướng mạnh trung hạn: CTF, PNJ, VPI, GEG, KDC, VGC, VSH, MPC

Đột biến giá+khối lượng: IDJ, PVC, HAG, VCI, LDG, VIX, HBC, DBC, OGC, SHS, CEO, BAF, VIB, VOS, CTF

RSI Quá bán: VPS, HMC, VHM, VIC, BNA, PAS, DGW

Tín hiệu MACD: IDJ, BSI, CEO, SSI, SBS, HDB, PVT, SZC, VTP, VGI

Top dòng tiền vào: DBC, VPI, SHS, HCM, DPG, BAF, PLC, SSI, LDG, VND

Breakout:

Chân sóng:

Các chỉ tiêu khác vui lòng xem chi tiết tại bộ lọc cổ phiếu invest24h

Lưu ý: Thông tin trên mang tính chất tham khảo miễn phí, chúng tôi không chịu trách nhiệm về quyết định mua bán từ thông tin này

Tóm tắt bộ lọc cổ phiếu invest24h ngày 04/07/2022

  1. Chỉ số Vnindex

Tăng giảm giá: -0.28%

Tăng giảm khối lượng: -12.95%

Biến động giá tuần: 1.89%

Biến động giá tháng: 11.86%

Xu hướng ngắn hạn: Xu hướng giảm

Xu hướng trung hạn: xu hướng giảm

Trạng thái: Tích lũy

Mô hình giá: Mô hình nêm

Tâm lý: Trung lập

Mô hình nến:

Sức mạnh xu hướng: 3/10

Sức mạnh giá: 60/100

Vùng giá:

Đường MA: MA5- giảm, MA20- giảm, MA50- giảm

RSI: Trung lập

MACD: >0

ADX: Mạnh

Dòng tiền Vào/Ra: 1.57

  1. Cổ phiếu:

I24-Break:

Tích lũy ngắn hạn: ACB, DDG, HDB, HPX, KDH, PDR, QNS, SAB, SSH, VRE

Tạo đáy: KDH

Xu hướng mạnh ngắn hạn: HUT, OGC, TNH, AMD, CTF, DBC, DHC, FLC, FTS, HAG

Xu hướng mạnh trung hạn: CTF, PNJ, VPI, KDC, VGC, VSH, GEG, MPC

Đột biến giá+khối lượng: VIB, ITA, VTP

RSI Quá bán: VIC, HMC, VHM, VPG

Tín hiệu MACD: HQC, LAS, BNA, KSB, BCG, ADS, CLX, HDA, GIL

Top dòng tiền vào: HNG, ART, APG, VIX, VIB, SSI. DHC, CTF, TLH

Breakout:

Chân sóng: ART

Các chỉ tiêu khác vui lòng xem chi tiết tại bộ lọc cổ phiếu invest24h

Lưu ý: Thông tin trên mang tính chất tham khảo miễn phí, chúng tôi không chịu trách nhiệm về quyết định mua bán từ thông tin này