Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung: Thay đổi và cải tiến các chương trình học

Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung ( MITC ) đã phát triển thành công hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong đào tạo của nhà trường. Trường đã thay đổi và cải tiến chương trình đào tạo để đáp ứng yêu cầu thực tế của nền kinh tế số và hội nhập quốc tế. Hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong trường có ý nghĩa quan trọng với học sinh, sinh viên trong đáp ứng nguồn nhân lực cho nền kinh tế số và hội nhập quốc tế. Trường đã ươm tạo nhiều thế hệ học sinh, sinh viên có tinh thần khởi nghiệp, trao quyền cho sinh viên thỏa sức sáng tạo trong vườn ươm khởi nghiệp, tích lũy những kỹ năng và kiến thức cần thiết để trở thành những người tạo ra sự thay đổi và đổi mới thành công.

Thông tin chi tiết: https://congthuong.vn/truong-cao-dang-cong-thuong-mien-trung-thay-doi-va-cai-tien-cac-chuong-trinh-hoc-286785.html