Tự doanh mua hay bán 20/05

Tự doanh mua ròng gần 87 tỷ đồng
Mua FPT, VPB, MWG, PNJ, TCB,…
Bán ròng BCM, HDG, HPX, MSN,…
2 Likes

Đúng như dự kiến sau 2 ngày bán để cover PS thì TD nay đã chuyển sang mua ròng…

1 Likes