Vàng anh vẫn hót

Không phơi bờ rào rách áo … ATO nghe!

Mực tăng tầm 5p Index! HT vùng 1360, íu một xịu = 1358 điểm. Kháng cự test > 137X điểm.Tấm cám

Lắc mạnh; mực 10p âm xuất hiện : 1357,3 điểm.
GT khớp 7,59 k tỉ / KL 241,6 triệu cổ … Hô xe.
Mả xanh 125 cổ đỏ >160.

Mốc HT 1350 xuất hiện. Tình trạng ĐƠ bảng có … chút cải thiện.
Hose khớp >10k tỉ / 318,7 triệu cổ. Xanh tụt mất 100 còn đỏ áp sát 200 cổ … hà hà.

Phe mua tổng … vào lệnh. Hiệp hai ( phiên chiều) mới bắt đầu!

  • Hose khớp > 15k tỉ/ 482,65 triệu cổ khớp. Mã xanh > 132 cổ đỏ giảm từ 200 về 17X …
    Index test lại 1360p nhé!

Mã xanh đỏ ngang nhau/ lưu ý. Tiền chuyển dòng -> nhỏ giá.