Về bờ ăn Tết

,

cho em xin cánh tay các cổ đông chuẩn bị đi họp với em ITA và KBC