Vic_ hành trình 150.000/ cp

VIC mấy năm nay chưa có sóng nào ra hồn cả. Những thông tin sắp tới sẽ kéo lên 1 tầm cao mới
Cổ đông VIC cùng vào trao đổi mã cp này: https://bitly.com.vn/6v28vd