VND mục tiêu 7x

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT đã chốt báo cáo kiểm toán quý 3/2021. Ngày 3/11/2021 đã chốt quyền để tham gia Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 với mục tiêu tăng vốn từ 4,3 nghìn tỷ lên 7 nghìn tỷ.

Lần đầu thấy bác Trường money chỉ rõ vị thế của VND

9/11 liệu có kéo VND lên 7x ko các bác

Sang tuần em chốt kèo rời tàu VND 7x