VNH - Cổ phiếu nghành thuỷ sản

Quý 1 xuất khẩu thuỷ sản tăng mạnh. Quý 2 dự kiến xuất khẩu tăng 15%. A e lưu ý giúp e nó nhé. VNH sang tuần chạy đấy.