Vni và dòng P

  • Vni đã trải qua nhiều sóng ngành như dệt thép giai đoạn đầu, rồi đến ck bds phân ngân hàng vận tải biển…
  • Giai đoạn này một số nhóm đã qua đỉnh như thép…
  • Một số nhóm ở vùng cao và phân hoá mạnh, chỉ một số trong nhóm lên như bank chứng…
  • Nhóm bờ nu:
  • phân hoá mạnh nhóm xuống như họ V, VNM
  • nhóm lên như gas plx bvh vjc pnj một số bank…
  • nhóm lửng lơ như vre, một số bank.
  • sự di chuyển trái chiều của nhiều bờ nu làm điểm số đi ngang là chính.
  • sóng ngành: là sóng mà có đa số cổ phiếu vượt đỉnh 52 tuần, dòng tiền vào mạnh, break out chuẩn: Là nhóm P hội tụ đủ yếu tố của sóng ngành.
  • sóng ngành chọn con nào: chọn những con nền thấp, mới chạy, mô hình đẹp mà vào, chở chỉnh vào: pxs pvs pvd pvb pvc pxt…
1 Likes