Vnindex - nó là một xoáy lặp đi lặp lại

“Nhìn lạ hóa quen”

Câu chuyện tiền khối ngoại, Fubon.
Câu chuyện hạ lãi suất.
Câu chuyện tiền đập vào bluechips, VN30
Tiền vào gỡ gối cho thị trường BĐS, Bank
Bankrupt ,v…v…

Sóng ngắn. Thời tới ai húp, ai bình thiên hạ đây.

xem tạo lập nhặt hàng

1 Likes

Chân sóng chưa ad

1 Likes

chân này chân hoa hậu nhé, húc thôi