VRE - Báo cáo

Nay VRE đã có báo cáo doanh thu và lợi nhuận