Xem xét hủy niêm yết HAG

Sự việc chưa có tiền lệ, áp lực lên cơ quan quản lý…

Huỷ về upcom chơi cho máu.