Xi măng La Hiên đặt kế hoạch lợi nhuận giảm mạnh năm 2021

Xi măng La Hiên (CLH): Đặt kế hoạch lợi nhuận giảm mạnh

,
http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/chung-khoan/2021-05-04/xi-mang-la-hien-dat-ke-hoach-loi-nhuan-giam-manh-khien-co-dong-buc-xuc-103371.aspx