Xin dừng chân ở 1400

Đinh giữ thành ở 1425 nhưng thôi đành rút chân ở 1400. Chúc các đồng chí ở lại mạnh giỏi