Xin file tính IRR dự án (loại dự án điện, BOT)

Xin file tính IRR dự án (loại dự án điện, BOT).
Tôi đang muốn biết cách tính IRR các dự án này khi mà tỷ lệ nợ vay tới 70%.
Năm tới là năm đầu tư công, tôi muốn hiểu thêm để phân tích cổ phiếu.