Xin hỏi

Xin hỏi AE bên f247 này toàn là cáo già lấy đâu gà để lùa nhi?