Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đang dần phục hồi nhưng khó hoàn thành mục tiêu

Kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong 10 tháng năm 2023 chỉ đạt 10,8 tỷ USD , giảm 19,9% so với cùng kỳ năm 2022. Dự tính , kim ngach xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ cả năm 2023 sẽ chỉ đạt hơn 14 tỷ USD , thấp hơn gần 3 tỷ USD so với mục tiêu 17 tỷ USD đề ra từ đầu năm. Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ năm 2023 khó đạt mục tiêu đề ra.

Thông tin chi tiết: https://vneconomy.vn/xuat-khau-go-va-san-pham-go-dang-dan-phuc-hoi-nhung-kho-hoan-thanh-muc-tieu.htm