Real-F0

Real-F0

Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu (nhất là với ngành buôn chứng) :crazy_face: