THANOS

THANOS

Suốt bao năm ta chinh chiến, bạo lực, đồ sát… chưa bao giờ là chuyện cá nhân… Ta là điều phải ra