namtee

namtee

lao xao sóng vỗ ngọn tùng
gian nan là nợ, anh hùng phải vay