CSV - Khi nhìn ra thì giá 7x

CSV tuy mạnh nhưng ko chống đỡ lại đc thị trường, chúng ta lại phải kiên nhẫn thôi

1 Likes

Nay về 40.3 em nhặt thêm chút. hi vọng ổn với CSV

2 Likes

Chúc mừng bác, lãi luôn trong phiên. Hàng làm ăn tốt không có gì phải sợ.

2 Likes

1 Likes

Hi vọng ngài TT cứu

Ít ng quan tâm chắc là ae bán hết CSV rồi

1 Likes

ngon

1 Likes

CSV bây giờ thành hàng thị trường mất rồi, lên bị bán cụt đầu

1 Likes

kkkkkkk

1 Likes

Lại có sóng

Năm 2024, sẽ là năm CSV nhiều người phải ngước nhìn. Để xem sắp có gì nào ?

(01)- Trước mắt CSV dự sắp có ăn tối thiểu 15% cổ tức bằng tiền mặt của năm 2023 (Năm 2023 chưa có tạm ứng).

(02)- Tiếp theo đó là: Phương thức phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (Tỷ lệ thực hiện quyền: 183% “cổ đông sở hữu 100 cổ phần được nhận thêm 183 cổ phần mới”)

 • Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty cổ phần Hoá chất Cơ bản Miền Nam

 • Mã cổ phiếu: CSV

 • Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông

 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

 • Giá cổ phần phát hành: 10.000 đồng/cổ phần

 • Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của CSV có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

 • Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

 • Nguồn vốn phát hành: Từ thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu và lợi nhuận sau thuế của Công ty theo Báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2023 đã được kiểm toán.

 • Tỷ lệ thực hiện quyền: 183% (cổ đông sở hữu 100 cổ phần được nhận thêm 183 cổ phần mới)

 • Khối lượng phát hành dự kiến: 80.886.000 cổ phần

 • Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 808.860.000.000 đồng

 • Số lượng cổ phần trước khi phát hành: 44.200.000 cổ phần

 • Tổng số lượng cổ phần sau khi phát hành: 125.086.000 cổ phần

 • Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 1.250.860.000.000 đồng

 • Thời gian dự kiến phát hành tăng vốn: Dự kiến trong năm 2024, thời điểm cụ thể sau khi được Tập đoàn và ĐHĐCĐ thông qua phương án và được UBCKNN chấp thuận.

 • Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành. Quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng.

 • Lưu ký và niêm yết: Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật.

1 Likes

CSV đánh 7x ko các bác.

Báo cáo quý 4/2023 của CSV tăng 50%. CSV là hóa chất cơ bản cho nền kinh tế như lọc nước, xử lý chất thải, hóa chất ngành nhuộm, phân bón…

1 Likes

CSV đóng tuần 6x, mục tiêu vẫn là 7X năm nay

CSV đánh như peny vậy