DCM - Đầu tư chắc thắng

,

DCM tích lũy xong

Bay?

Bay lên một tí rồi

Kết thúc giảm. Giờ thì sẽ bay.

TT vẫn chưa hết xấu. Ae chưa vội mua gom lại sau khi đã hạ tỉ trọng