DVG - Cú Wash Out trong năm 2022

con này để cuối năm là x2

siêu tích lũy :d

lên nào