Giai đoạn tới sẽ vào khúc đuôi cá

1 Likes

DTD là chuẩn mực cho thị trường và cho các nhóm cp. Hồi test đỉnh.

1 Likes

BSR là 1 cánh chim lạ, có vẻ có câu chuyện riêng. Vận động giá kl khác so với nhóm P

2 Likes

Có con GSp giá khí tăng mà sao nó vẫn nằm im cụ nhỉ

đánh vận tải cụ phải tầm soát mấy cái sau :

Giá cước vận tải
Giá cho thuê tàu
Xu hướng giá dầu/khí
Kế hoạch DN ( có mua sắm mở rộng gì không ? ?

GSP thấy LN tăng mà Doanh thu chưa tăng

https://vietstock.vn/2023/05/gsp-nghi-quyet-hdqt-ve-viec-phe-duyet-ke-hoach-sxkd-nam-2022-va-nam-2023-737-1073801.htm