Lý do nay tăng khủng

xúc, trần tới nơi

tới lúc muốn mua cũng khó

xúc

tím sớm thôi, cơ hội giá thấp, múc

cơ hội lên tàu

đáy của đáy MTL

cơ hội lên tàu

vét hàng, múc ngay và luôn

MTL quá ngon, gom lên rồi

chạy lên rồi đấy

MTL bung no som

xuc

mai MTL lại bùng nổ

MTL nay lai tim lim

chạy đấy

xúc

chuẩn bị lên đấy, MTL ngon

xúc MTL

mtl quá ngon

từng bước đi lên, xúc