💥 Năm 2024 - Hàng chính phủ lên ngôi- BID, CTG, BVH, BIC, BMI, GVR, DRC, PVS, LAS, VSN, VLB … THOÁI VỐN, BÁN VỐN, TĂNG VỐN, CHUYỂN SÀN

NHưng rất nhiều lần mua những con tăng mạnh, up mạnh thì bị đu đỉnh đó bác. Nhiều trường hợp lắm,

1 Likes

Mình đa phần khuyến nghị giáđáy hay đang tích luỹ nền thấp….chứ rất ít khi hứng khuyến nghị giá cao…lâu lâu mình cũng hứng và rồi lỗ hay cutloss ! Hichic