PVT: Nguyên Một Cục Cung Lớn Trên Đầu

Khó nhỉ

Ổn áp khó quá

cục lớn

PVT sao vậy thằng ất ơ?

Vẫn cung

Đầu mài có còn não không?

@Kadic lắm chuyện

Thằng ất ơ chim lợn PVT mà nó tăng thêm 4 giá rồi

Ất ơ chim về 25 :joy:

Kệ m

Lên không lão tà

Dí đi lão tà

PVT bao nhiêu rồi thằng đầu tôm?