Siêu cổ phiếu giá trị kết hợp tăng trưởng bị lãng quên. Dành cho người lỡ tàu ăn bằng lần

, , , , , , , , ,

Bác cứ nói sàm, em múc hôm chừ mấy em rồi. Ăn vừa đủ không thanm thì đc

1 Likes

Cả thị trường giảm con nào đã tăng bằng lần thì điều chỉnh là đương nhiên. Thuận theo tự nhiên thôi.

HD8 định giá đang rẻ nhất tam sàn hiện tại, giá chưa tăng mấy nên tôi mới chọn chứ có bảo mua con nào đã tăng bằng lần đâu.

Noi trú ẩn an toàn, mấy hôm nay mà vào con khác thì chỉ có bay nav thôi

1 Likes

Thị trường hồi phục thì HD8 sẽ tăng đầu tiên

Chiều khả năng thị trường chung rút chân từ đỏ sang xanh. HD8 trần tiếp.

1 Likes

HD8 chiều thị trường hồi là nó trần.

1 Likes

Hd8 lại giảm sâu rồi