SJF chả cần Hòa Phát, thép xanh SJF là đối thủ trong tương lai của thép đen HPG. #BambooVietnam #BWG #Smarttech #SDA

, , ,

lên

về mệnh!