SMC & chu kỳ mới

:slightly_smiling_face:

1 Likes

các em như elc, ict…theo tôi hiểu thì chỉ là ăn theo sóng công nghệ thôi chứ nội tại làm gì có công nghệ gì, chỉ là kinh doanh dự án bám mấy ông mobi, vnpt (elc thì có thêm mãng giao thông số)

@SuperModerator phiền Mod đóng pic này giúp. Thanks.

kệ họ đi bác Vam ơi, đừng đóng cửa nhé. Hôm nay e lên thuyền SMC cùng bác ạ

1 Likes