Tại sao hôm nay tăng mạnh, tím lịm miên man

chạy, múc

muốn chạy rồi

nay kết phiên lại tím lịm

xúc MTL

nổ vol

xúc ngon

đáy rồi

tím đấy

xúc

chạy rồi

xúc MTL

đáy rồi

xúc

Thanh khoản cạn kiệt đáy rồi

Xúc MTL

xuc MTL

day roi

xuc MTL

xuc

day roi