1.500 tỷ đồng trái phiếu chảy về doanh nghiệp khai khoáng “nhà” Masan

,

Công ty CP Masan High - Tech Materials ( UPCoM: MSR ), một thành viên của Tập đoàn Masan, đã huy động thành công 1.500 tỷ đồng qua kênh trái phiếu thông qua 3 lô trái phiếu mang mã MSRB2328001, MSRB2328002, MSRB2328002, MSRB2328002, MSRB2328003, có cùng khối lượng phát hành 5.000 trái phiếu và mệnh giá 100 triệu đồng/ trái phiếu, tương ứng giá trị phát hành mỗi lô là 500 tỷ đồng. Cả ba lô trái phiếu đều được đảm bảo bằng tài sản của dự án Núi Pháo của Công ty TNHH Khai thác và Chế biến Khoáng sản Núi Pháo. Ngoài ra, công ty con của Masan High - Tech Materials là Công ty TNHH Khai Thác Chế Biến Khoáng Sản Núi Pháo đã phát hành 4 lô trái phiếu với tổng mệnh giá 2.600 tỷ đồng nhằm cơ cấu lại khoản nợ của các lô trái phiếu đáo hạn ngày 29/5.

Thông tin chi tiết: https://kinhtechungkhoan.vn/1500-ty-do-ng-tra-i-phie-u-chay-ve-doanh-nghiep-khai-khoang-nha-masan-211888.html