1150 mốc Index

Nhớ gì ko. 1150 mốc Index NaK tui bảo hóng, ngày trước tết …

  • Ba sàn khớp 4,5 k tỉ đồng.

Mốc 1150 test vượt đẹp. Hose có lượng cổ CE > 5x lun. Ba sàn khớp >10k tỉ đồng.

đẩy trụ VCB …