15 năm mới có 1 siêu cổ DIG

DIG đang hội tủ đủ thiên thời- địa lợi- nhân hòa
Thiên thời bơm tiền
Địa lợi có quỹ đất khủng
Nhân hòa ban lãnh đạo chí hướng phát phiển DN