22 tháng 9 ..những members mất hàng lại hối hả

Nhát là bị mất hàng nhé

mai tang manh

Hối hả múc

nhanh…SJF