28 tháng 12 -2021. Siêu phẩm LIC

Thằng ăn ngập mõm…thằng lần không ra

Kín kẽ thâu